Thông báo: Chương trình Lễ Đức Mẹ Măng Đen 2016

Thông báo: Chương trình Lễ Đức Mẹ Măng Đen 2016
Kính gửi công đoàn Chương trình Mừng lễ Mẹ Măng Đen 2016
Văn phòng TGM xin thông báo lễ Mẹ Măng Đen 2016,
tại Linh Đài Mẹ Măng Đen

Duc Me Mang Den


1. Thứ 5 ngày 8.12.2016:
- 18h00 - 21h00: khai mạc, canh thức tôn vinh Đức Mẹ.
2. Thứ sáu ngày 9.12.2016
- 07h00 -09h00: Lần Hạt Mân Côi, Chuẩn bị Thánh Lễ
- 09h00 -11h00: Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
==> Chương trình chi tiết VP TGM sẽ thông báo sau.
 
                                                                                                                                       VPTGM: Lm Luy Nguyễn Quang Hoa