Thông tin tài khoản ủng hộ xây dựng Nhà thờ Đức Mẹ Măng Đen

Thông tin tài khoản Ngân hàng xây dựng Đức Mẹ Măng Đen

Thông tin tài khoản Ngân hàng xây dựng Đức Mẹ Măng Đen

Giáo phận Kontum đã có giấy phép xây dựng công trình lớn cho khu vực tượng đài hành hương Đức Mẹ Măng Đen gồm 4 hạng mục công trình như sau : Nhà Thờ, Tượng Đài Đức Mẹ, Bể Nước Ngầm và Nhà Vệ Sinh.
Sau Ngày Đặt Viên Đá Đầu Tiên vừa qua, rất nhiều anh chị em ở xa giáo phận Kontum, trong nước và ngoài nước VN, đều hỏi muốn biết cách thức nào để gửi tài chính ủng hộ giúp đỡ cho Đại Công Trình Trọng Điểm này, linh mục Giuse Trần Văn Bảy, quản lý GP Kontum trân trọng thông báo :
 
 

A) Trong Nước VN, xin gửi  theo tài khoản sau đây :
Ngân Hàng BIDV Kontum
Tên TK :   Ban Tài Chính Xây Dng Nhà Th Măng Đen
STK       :   62510004071534
 
B)T Nước Ngoài :
Bank : JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM - kONTUM BRANCH (BIDV Kontum)
Address : 01 Tran Phu St, Kontum, Vietnam
Swift Code : BIDVVNVX625
Tên TK : BAN TAI CHINH XAY DUNG NHA THO MANG DEN
Account : 62510370012942
 
Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Măng Đen ban dồi dào ơn thiêng cho quí vị.
 
LM Giuse Trần Văn Bảy